Verzekeringsgeneeskunde:

Het doel van de keuring is de geneeskundig adviseur van de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen te beoordelen op welke voorwaarden de aangevraagde verzekering door de verzekeringsmaatschappij kan worden aanvaard. In bijzondere gevallen kan de geneeskundig adviseur oordelen dat de verzekering niet op normale voorwaarden kan worden geaccepteerd: er kan een premieverhoging nodig zijn, er kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld of het is in het geheel niet mogelijk de verzekering te accepteren.

Inhoud van de keuring:

De keuring bestaat uit 3 onderdelen: de beantwoording van medische vragen, algemeen lichamelijk onderzoek en (beperkt) onderzoek van bloed en urine. Met name het cholesterolgehalte en de bloedsuikerspiegel zullen worden bepaald. In geval de gevraagde verzekering een risicokapitaal betreft hoger dan € 250.000,00 dient uitgebreid bloedonderzoek plaats te vinden en zal ook een ECG (hartfilmpje) worden gemaakt. Eventueel is ook een longfoto nodig.

Waar moet u bij de beantwoording van de medische vragen aan denken? Het is van belang dat u alle vragen van het keuringrapport naar waarheid beantwoordt. Alle gegevens - in uw ogen misschien onbelangrijk - moeten worden vermeld, zodat de geneeskundig adviseur een zo goed mogelijk advies kan geven. Indien u bijvoorbeeld bent onderzocht door een specialist, maar deze heeft niets bijzonder gevonden, dient u dit wel te melden. Hoe vollediger de informatie, des te beter geschiedt de acceptatie. Het is mogelijk dat de geneeskundig adviseur aanvullende informatie gewenst acht, bijvoorbeeld informatie van uw behandeld arts. Hiervoor zal de geneeskundig adviseur u tevoren toestemming vragen, voor zover u deze niet reeds via de keurende arts heeft gegeven. U geeft daarbij tevens uw behandelend arts toestemming de gevraagde informatie te verstrekken.

Het belang van goed gegeven informatie:

Met een naar waarheid ingevuld keuringsformulier voorkomt u dat de verzekeringsmaatschappij zich op nietigheid van de verzekering kan beroepen en dat eventueel toekomstige uitkeringen in gevaar komen.

Test op HIV-antistoffen (aids-test)

In verband met het feit dat het risicokapitaal van de door u aangevraagde verzekering meer dan  € 150.000,00 bedraagt schrijven de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars voor dat u op HIV wordt getest (de aids-test). De keurend arts wordt gevraagd u daarover nader te informeren.

In opdracht van verzekeringsmaatschappijen verricht Mediboeg voor particulieren keuringen met betrekking tot Levens- en Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Afhankelijk van het verzekerde bedrag betreft het een huisartsen- dan wel een internistenkeuring. Het gehele onderzoek duur ca. 45 tot 60 minuten.

Gericht onderzoek:

Dit betreft over het algemeen een klein gericht onderzoek naar risicofactoren zoals: Overgewicht, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, diabetici. Dit onderzoek duurt ongeveer 10-20 minuten.

Het is van belang dat u uw legitimatiebewijs meeneemt!!!