Offshore keuring

1. Inleiding

De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) behartigt de belangen van de in Nederland gevestigde olie en gas exploratie en productie maatschappijen. Vanaf 1 juli 2003 wordt er door NOGEPA een nieuwe regeling gehanteerd voor kwalificatie, erkenning en registratie voor keuringsartsen op mijnbouwinstallaties offshore.

2. Wijziging Wetgeving

Op 1 januari 2003 is de mijnwetgeving vervangen door de Mijnbouwwetgeving en voor zover het de veiligheid en gezondheid van werknemers in deze industrie betreft, de Arbo-wetgeving. Het Mijnreglement Continentaal plat (MRCP) en alle hierop gebaseerde regelingen zijn per genoemde datum vervallen.

3. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek van werknemers op     mijnbouwinstallaties

Het werken op een offshore mijnbouwinstallatie verschilt van het werken op het vaste land. De veiligheid van werknemers tijdens de werkzaamheden kan in gevaar komen als andere werknemers niet optimaal functioneren. Medische hulp door een arts is in noodsituaties niet direct voorhanden. Binnen NOGEPA bestaat consensus over het feit dat werknemers op offshore mijnbouwinstallaties ook na 1 januari 2003 medisch moeten zijn goedgekeurd alvorens zij op deze arbeidsplaatsen te werk kunnen worden gesteld.

4. Keuringsrichtlijnen

4.1 Introductie

Een werkgroep van NOGEPA artsen heeft keuringsrichtlijnen opgesteld die als leidraad dienen te worden gebruikt door artsen die de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken van personen werkzaam op offshore mijnbouwinstallaties uitvoeren. Deze richtlijnen worden door NOGEPA uitgegeven en kunnen worden geraadpleegd op de website van NOGEPA. Offshoremedewerkers moeten op regelmatige basis worden gekeurd. De richtlijnen zijn gebaseerd op “good practice”. De eindbeslissing ligt altijd bij de operators medical advisor. Er zijn 3 medische categorieën (Cat. A,S en V).

4.2 Doelstelling keuring

De doelstelling van de keuring is ten eerste om te anticiperen op en waar mogelijk het voorkomen van vermijdbare gezondheidsrisico's. Ten tweede het veilig stellen dat offshore medewerkers medisch fit genoeg zijn om op afgelegen en geïsoleerde locaties te werken.

4.3 Inhoud keuring

De inhoud van de keuring bestaat uit:

  • een check van de identiteit
  • anamnese (via een vragenlijst)
  • medisch onderzoek (lichamelijk onderzoek, gehoortest, ogentest, longfunctieonderzoek, urineonderzoek, zonodig aangevuld met bloedonderzoek, hartfilmpje e.d.)
  • Indien betrokkene is goedgekeurd wordt er een certificaat van geschiktheid afgegeven.

5.Kwalificatie, erkenning en registratie van keuringsartsen

NOGEPA houdt een register bij van artsen die door NOGEPA worden erkend als ter zake deskundig. De door NOGEPA verleende keuringsbevoegdheid is op naam gesteld en strikt persoonlijk. De bedrijfarts van MediBoeg is door NOGEPA geregistreerd als erkend keuringsarts voor personen werkzaam op offshore mijnbouw installaties. De namen van de door NOGEPA erkende keuringsartsen worden op de NOGEPA website geplaatst.

Download Medicallist.